Dobrze wykonane stabilne ogrodzenie, które przetrwa wiele lat nawet w trudnych warunkach atmosferycznych to życzenie każdego, kto zamierza zabezpieczyć nim swoją posesję. Łatwe w montażu ogrodzenie panelowe można postawić samemu, ale najczęściej powierza się to fachowcom, którzy zrobią to szybko i profesjonalnie. Czy decydując się na ten krok, będzie potrzebna umowa na wykonanie ogrodzenia? Sprawdźcie.

Umowa na wykonanie ogrodzenia – czy trzeba ją spisać?

Pisemna umowa na wykonanie ogrodzenia może być ważnym elementem współpracy z wykonawcą robót. Art. 648 Kodeksu Cywilnego mówi, że umowa o roboty budowlane powinna być zawarta na piśmie. I chociaż ustna forma umowy wciąż jest ważna, nie warto się do niej ograniczać z kilku przyczyn. Po pierwsze jasno określony w pisemnej umowie zakres prac, termin ich wykonania i koszt pozwoli uniknąć konfliktów. Forma słowna tego nie zagwarantuje, ponieważ pamięć ludzka jest zawodna, a nawet jeśli wykonawca będzie pamiętał, co obiecał, zawsze w razie różnych okoliczności będzie mu łatwiej z tych obietnic się wycofać. Podpisanie umowy na wykonanie ogrodzenia działki jest gwarantem spokoju. Wykonawca wie, do czego się zobowiązał i będzie się starał z tego wywiązać. Jeśli tego nie zrobi, dużo łatwiej będzie dochodzić swoich praw, gdyż wtedy zawarta na piśmie umowa o wykonanie ogrodzenia może stać się materiałem dowodowym. Jeśli jej nie ma, trudno będzie cokolwiek udowodnić, gdyby sprawa znalazła finał w sądzie. Trudno też będzie wyegzekwować prawa z rękojmi, jeśli wykonanie będzie wadliwe.

Co powinna zawierać umowa na wykonanie ogrodzenia?

Umowa na wykonanie ogrodzenia, podobnie jak każda umowa na usługi budowlane powinna zawierać wszelkie istotne dane dotyczące podmiotów zawierających umowę oraz informacje czego dotyczy, a w szczególności:

- dane stron zawierających umowę

Jeśli umowa o wykonanie ogrodzenia działki dotyczy osób prywatnych, musi zawierać imiona i nazwiska, nr PESEL, adres zamieszkania. Jeśli stroną jest firma, konieczna będzie jej nazwa, adres, NIP, czy REGON. Opcjonalnie można dodać adres e-mail, czy nr telefonu.

- zakres prac przy budowie ogrodzenia

Trzeba wymienić, jakie konkretnie prace mają być wykonane. Jeśli przedmiotem umowy będzie także demontaż starego ogrodzenia, trzeba to również ująć. Jeżeli ogrodzenie wymaga fundamentu ciągłego, należy o tym wspomnieć. Wszelkie prace, które składają się na postawienie nowego ogrodzenia, trzeba wymienić po kolei, najlepiej w punktach. Powinno się też wskazać rodzaj materiałów, i ich gatunek. Należy także określić jakiego rodzaju ogrodzenia umowa dotyczy. Przykładowo jeśli ma to być ogrodzenie panelowe, trzeba zaznaczyć, czy będą to panele ogrodzeniowe 2D, czy 3D, w jakiej wysokości, szerokości, ile słupków ogrodzeniowych przewidziano, czy ma być podmurówka betonowa i jaki wzór. Im więcej szczegółowych informacji będzie zawierała umowa o wykonanie ogrodzenia, tym lepiej. Nie można zapomnieć też o tym, czy wykonawca ma dostarczyć ogrodzenie, czy zostanie mu ono powierzone tylko do zamontowania w miejscu budowy.

- termin wykonania ogrodzenia

W umowie należy jasno określić termin wykonania prac. Musi być określony termin rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych. Jeśli tego zabraknie, wykonawca może ociągać się z pracami. Warto więc przy okazji zawrzeć kary umowne za niedotrzymanie terminu. Może to skutecznie zmotywować wykonawcę do terminowego wywiązania się w umowy. Trzeba jednak wziąć pod uwagę fakt, że może się zdarzyć, iż wykonawca nie skończy prac w terminie i jego działania bardzo będą się opóźniać, na tyle, że spowodują szkody w wysokości wyższej, niż przewidziano w karze umownej. Warto się dodatkowo na taką okoliczność zabezpieczyć odpowiednim zapisem w umowie, który będzie mówił, że poszkodowanemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania o wartości wyższej niż w karze umownej.

- wynagrodzenie za wykonanie ogrodzenia

Określenie w umowie wynagrodzenia wykonawcy jest równie ważne, żeby zapobiec sytuacji, że w czasie trwania robót, będzie on chciał podnieść stawkę. Powinno się też zaznaczyć, kiedy zostanie ono wypłacone.

Dobrze jest też określić dodatkowo inne kwestie, które mogą być przedmiotem sporu, jeśli się o nich zapomni, np. kto jest odpowiedzialny za kontener na odpady i ich wywóz. Umowa o wykonanie ogrodzenia powinna zawierać nie tylko obowiązki wykonawcy. Warto też przedstawić powinności klienta względem wykonawcy, takie jak np. zapewnienie dostępu do miejsca montażu i potrzebnych mediów, dostęp do toalety i umywalki, a także wszystko to, co podczas rozmowy z wykonawcą wspólnie się ustali. Jeśli powierza mu się zakupione części ogrodzenia, dobrze jest też zapisać w umowie, prawo do ewentualnych roszczeń w przypadku uszkodzenia mienia. Każda umowa o wykonanie ogrodzenia powinna zawierać również datę i miejsce jej spisania.

Umowa o wykonanie ogrodzenia – czy można od niej odstąpić?

Umowa o wykonanie ogrodzenia jest wiążąca dla obu stron, ale są sytuacje kiedy można od niej odstąpić. Czasem możliwość odstąpienia od umowy może wynikać z zapisów w samej umowie. Jeśli nie ma takich, obowiązują przepisy ustawowe, z którymi warto się zapoznać. Najczęściej występujące po stronie klienta możliwości to takie, że wykonawca wcale nie podjął się wykonania prac, lub nie wywiązał się z terminów umownych. W takim przypadku jednak przed rozwiązaniem umowy trzeba dać wykonawcy jeszcze jeden termin na wywiązanie się z umowy. Jeśli się do tego nie zastosuje, wówczas można umowę rozwiązać. Klient może też odstąpić od umowy w przypadku stwierdzenia rażących zaniedbań i wadliwego wykonywania prac. Zanim się to zrobi jednak, należy najpierw wezwać wykonawcę do należytego działania. Jeśli natomiast wykonawca wykonuje swoją pracę prawidłowo, klient może odstąpić od umowy za zgodą wykonawcy i pod warunkiem wypłaty mu odpowiedniego wynagrodzenia za pracę. Wykonawca natomiast może odstąpić od umowy w sytuacji, gdy zaistniała okoliczność niemożności świadczenia usługi, jeśli powstała ona już po podpisaniu umowy, a wcześniej było to możliwe. Innym przypadkiem, kiedy wykonawca może wycofać się z umowy, może być nieudostępnienie materiałów, czy terenu lub innych potrzebnych środków przez klienta do wykonania usługi.

Umowa o wykonanie ogrodzenia działki to formalność, o której czasem się zapomina. Warto ją jednak podpisać, aby uniknąć sporów i zabezpieczyć się w przypadku konieczności dochodzenia roszczeń za nieterminową lub źle wykonaną usługę.